Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
spot_img
ΑρχικήjavascriptΣύνταξη προγραμμάτων javascript

Σύνταξη προγραμμάτων javascript

Κατά την κατασκευή των προγραμμάτων javascript πρέπει να ακολουθήσουμε ένα σύνολο κανόνων. Αυτοί οι κανόνες καθορίζουν τη σύνταξη της γλώσσας.

Προγράμματα javascript

Ένα πρόγραμμα υπολογιστή είναι ένα σύνολο εντολών οι οποίες θα εκτελστούν από τον υπολογιστή. Η javascript είναι μια γλώσσα προγραμματισμού. Οι εντολές της javascript χωρίζονται μεταξύ τους με το σύμβολο “;”. Ακολουθεί παράδειγμα προγράμματος javascript:

————————————————
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Statements</h2>

<p>Statements are separated by semicolons.</p>

<p>The variables x, y, and z are assigned the values 5, 6, and 11.</p>

<p>Then the value of z is displayed in the paragraph below:</p>

<p id=”demo”></p>

<script>
var x, y, z;
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = z;
</script>

</body>
</html>
————————————————
Η ακόλουθη εικόνα δείχνει το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του κώδικα:
Τα προγράμματα της javascript εκτελούνται μέσω του φυλλομετρητή, μέσα στη σελίδα html.

Προγράμματα javascript Προγράμματα javascript

Τιμές στη javascript

Η javascript διαθέτει δυο τύπους τιμών: τις σταθερές τιμές και τις μεταβλητές τιμές.

Σταθερές τιμές στη javascript

Οι πιο συνηθισμένες χρήσεις των σταθερών τιμών στη javascript είναι οι αριθμοί (numbers) και οι συμβολοσειρές (strings).

Οι αριθμοί συντάσσονται είτε με δεκαδικά είτε χωρίς δεκαδικά, όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί:
————————————————
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Numbers</h2>

<p>Number can be written with or without decimals.</p>

<p id=”demo”></p>

<script>
document.getElementById(“demo”).innerHTML = 10.50;
</script>

</body>
</html>
————————————————
Το αποτέλεσμα φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί:

Τιμές στη javascript Τιμές στη javascript

Οι συμβολοσειρές συντάσσονται είτε με μονά είτε διπλά εισαγωγικά, όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί:

————————————————
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Strings</h2>

<p>Strings can be written with double or single quotes.</p>

<p id=”demo”></p>

<script>
document.getElementById(“demo”).innerHTML = ‘John Doe’;
</script>

</body>
</html>
————————————————

Μεταβλητές στη JavaScript

Στις γλώσσες προγραμματισμού οι μεταβλητές χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύονται οι τιμές. Η JavaScript χρησιμοποιεί τη δεσμευμένη λέξη “var” για να δηλώνει τις μεταβλητές. Το σύμβολο της ισότητας “=” χρησιμοποιείται για να τοποθετούνται τιμές στις μεταβλητές. Ακολουθεί παράδειγμα στο οποίο ορίζουμε τη μεταβλητή x και στη συνέχεια της κάνουμε απόδοση τιμής. Δίνουμε στη μεταβλητή την τιμή “6”.
————————————————
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Variables</h2>

<p>In this example, x is defined as a variable.
Then, x is assigned the value of 6:</p>

<p id=”demo”></p>

<script>
var x;
x = 6;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = x;
</script>

</body>
</html>
————————————————
Το αποτέλεσμα της χρήσης μεταβλητών στη javascript φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:

Μεταβλητές στη JavaScript Μεταβλητές στη JavaScript

Τελεστές στη JavaScript

Η JavaScript χρησιμοποιεί τον τελεστή αντιστοίχησης (=) για να αντιστοιχίζει τιμές σε μεταβλητές. Αυτό φαίνεται στο παράδειγμα που ακολουθεί:
————————————————
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Assigning JavaScript Values</h2>

<p>In JavaScript the = operator is used to assign values to variables.</p>

<p id=”demo”></p>

<script>
var x, y;
x = 5;
y = 6;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = x + y;
</script>

</body>
</html>
————————————————
και προκύπτει το αποτέλεσμα:

Τελεστές στη JavaScript Τελεστές στη JavaScript

Εκφράσεις στη JavaScript

Μια έκφραση στη JavaScript είναι ένας συνδυασμός τιμών, μεταβλητών και τελεστών που καταλήγει στον υπολογισμό μιας τιμής.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα έκφρασης με συνδυασμό δυο τιμών και ενός τελεστή:
5 * 10

Παράδειγμα έκφρασης με συνδυασμό τιμής, μεταβλητής και τελεστή:
x * 10

Παράδειγμα έκφρασης με συνδυασμό τριών τιμών συμβολοσειράς και δυο τελεστών:
“John” + ” ” + “Doe”

Δεσμευμένες λέξεις στη JavaScript

Οι δεσμευμένες λέξεις στη JavaScript χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζουμε ποιά ενέργεια πρέπει να εκτελστεί.
Για παράδειγμα η δεσμευμένη λέξη “var” λέει στο φυλλομετρητή να δημιουργήσει μεταβλητές:
————————————————
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The var Keyword Creates Variables</h2>

<p id=”demo”></p>

<script>
var x, y;
x = 5 + 6;
y = x * 10;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = y;
</script>

</body>
</html>
————————————————
Στο φυλλομετρητή θα δούμε το αποτέλεσμα:

Δεσμευμένες λέξεις στη JavaScript Δεσμευμένες λέξεις στη JavaScript

Σχόλια στη JavaScript

Τα σχόλια, όπως και σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού, χρησιμοποιούνται για να μας διευκολύνουν στην κατανόηση του προγράμματος. Τα σχόλια περιλαμβάνονται ανάμεσα σε “/*” και “*/”. Εναλλακτικά η γραμμή που έχει τα σχόλια πρέπει να περιλαμβάνει το “//”. Όταν υπάρχει το “//” τότε ολόκληρη η υπόλοιπη γραμμή εκλαμβάνεται ως σχόλιο. Κατά την εκτέλεση που προγράμματος τα σχόλια αγνοούνται και δεν εκτελούνται.
Ακολουθεί παράδειγμα σχολίων στη javascript:
————————————————
var x = 5; // I will be executed

// var x = 6; I will NOT be executed
————————————————

Ονόματα στη JavaScript

Τα ονόματα χρησιμοποιούνται στ javascript για να αναφερόμαστε σε μεταβλητές, ετικέτες και συναρτήσεις. Οι κανόνες που πρέπει να πληρούνται για την επιλογή ονόματος είναι παρόμοιοι σχεδόν σε όλες τις γλώσσες προγραμματισμού. Στη JavaScript ο πρώτος χαρακτήρας του ονόματος πρέπει να είναι γράμμα ή το σύμβολο του underscore (_) ή το σύμβολο του δολαρίου ($). Οι υπόλοιποι χαρακτήρες μπορεί να περιλαμβάνουν γράμματα, ψηφία, το σύμβολο του underscore (_) και το σύμβολο του δολαρίου ($). Το σημαντικό είναι οτι ένα όνομα στη JavaScript δεν μπορεί αν ξεκινάει με αριθμό. Με αυτό τον τρόπο η JavaScript ξεχωρίζει εύκολα τα ονόματα από τους αριθμούς.

Διάκριση πεζών κεφαλαίων στη JavaScript

Στη JavaScript υπάρχει πλήρης διάκριση ανάμεσα στα πεζά και στα κεφαλαία γράμματα. Το πεζό γράμμα και το κεφαλαίο γράμμα είναι δυο εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες. Για παράδειγμα στο παρακάτω κομμάτι προγραάμματος javascript χρησιμοποιούνται δυο διαφορετικές μεταβλητές, η lastname και η lastName:

————————————————
var lastname, lastName;
lastName = “Doe”;
lastname = “Peterson”;
————————————————

Σύνολο χαρακτήρων της JavaScript

Η JavaScript χρησιμοποιεί το σύνολο χαρακτήρων Unicode. Το Unicode καλύπτει σχεδόν όλους τους χαρακτήρες από όλες τις χώρες του κόσμου. Καλύπτει επίσης σχεδόν όλα τα σημεία στίξης και σχεδόν όλα τα ειδικά σύμβολα.

Προγραμματισμός javascript και κατασκευή ιστοσελίδων

Κάθε κατασκευαστής ιστοσελίδων οφείλει να γνωρίζει προγραμματισμό σε javascript. Κατά τη γνώμη μας η γνώση προγραμματισμού σε javascript μαζί με τη γνώση των HTML, CSS και jquery αποτελούν τις βασικές γνώσεις για την κατασκευή ιστοσελίδων. Πολλοί σταμτάνε στη γλώσσα HTML και στο CSS. Όμως αυτό είναι λάθος, διότι η γνώση της javascript θα επιτρέπει στον κατασκευαστή ιστοσελίδων να εργαστεί χωρίς περιορισμούς ωκαι να δημιουργήσει μια πραγματικά πραγματικά ποιοτική ιστοσελίδα. Εδώ μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την επαγγελματική κατασκευή ιστοσελίδων.

Προγραμματισμός javascript και προώθηση ιστοσελίδων

Όσο κι αν σας φαίνεται παράξενο, όταν μιλάμε για την προώθηση ιστοσελίδων προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε όσο το δυνατό λιγότερη javascript. Και ειδικότερα όσον αφορά τμήματα της ιστοσελίδας που είναι κρίσιμα για την προώθηση της ιστοσελίδας, όπως για παράδειγμα επιλεφαλίδες html και τίτλους html, εκεί προτείνουμε την πλήρη απουσία της javascript. Διότι όταν χρησιμοποιούμε javascript θα πρέπει να εκτελεστεί πρόγραμμα προκειμένου να προκύψει το αποτέλεσμα. Εδώ είναι το πρόβλημα. Το google δεν πρόκεται να εκτελέσει αυτόν τον κώδικα. Αυτό σημαίνει οτι η προσπάθειά μας δεν θα έχει ανταπόκριση όσον αφορά την προώθηση της ιστοσελίδας μας. Γενικότερα η Google δεν συμπαθεί τα δυναμικά στοιχεία. Προτιμά απλό στατικό κώδικα HTML. Οι περίτεχνες ενέργειες προγραμματισμού javascript καλό είναι να μην αφορούν τους τίτλους και τις επικεφαλίδες στις οποίες περιέχονται οι λέξεις κλειδιά για την προώθηση της ιστοσελίδας σας.

Rate this post

Must Read

spot_img