Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2024
spot_img
ΑρχικήPHPPHP Functions

PHP Functions

PHP Functions

PHP και λειτουργίες που αφορούν Functions

Οι PHP functions είναι παρόμοιες με άλλες γλώσσες προγραμματισμού. Μια συνάρτηση – function είναι ένα κομμάτι κώδικα που δέχεται μια είσοδο με τη μορφή παραμέτρου, κάνει κάποια επεξεργασία και επιστρέφει μια τιμή.

Έχετε ήδη δει πολλές συναρτήσεις όπως fopen() και fread() κ.λ.π. Είναι ενσωματωμένες συναρτήσεις αλλά η PHP σας δίνει την επιλογή να δημιουργήσετε και τις δικές σας συναρτήσεις.

Υπάρχουν δύο μέρη που θα πρέπει να σας είναι ξεκάθαρα:

  • Δημιουργία συνάρτησης
  • Κλήση μιας συνάρτησης

Στην πραγματικότητα, δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε τη δική σας συνάρτηση, επειδή υπάρχουν ήδη περισσότερες από 1000 ενσωματωμένες συναρτήσεις βιβλιοθήκης που έχουν δημιουργηθεί και πρέπει απλώς να τις καλέσετε σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

PHP functions

Δημιουργία συνάρτησης 

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να δημιουργήσετε μια συνάρτηση – function η οποία θα γράψει απλώς ένα απλό μήνυμα στο πρόγραμμα περιήγησης όταν θα την καλέσετε. Το παρακάτω παράδειγμα δημιουργεί μια συνάρτηση που ονομάζεται writeMessage() και στη συνέχεια την καλεί αμέσως μετά τη δημιουργία της.

Σημειώστε ότι κατά τη δημιουργία μιας συνάρτησης το όνομά της θα πρέπει να ξεκινά με τη λέξη-κλειδί function και όλος ο κώδικας θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε αγκύλες { και } όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα παρακάτω:

<html>
   <head>
      <title>Writing PHP Function</title>
   </head>
   <body>
      <?php
         /* Defining a PHP Function */
         function writeMessage() {
            echo “You are really a nice person, Have a nice time!”;
         }
         /* Calling a PHP Function */
         writeMessage();
      ?>
   </body>
</html>

Αυτό θα εμφανίσει το ακόλουθο αποτέλεσμα:

You are really a nice person, Have a nice time!

Συναρτήσεις με παραμέτρους

Η PHP σας δίνει την επιλογή να μεταβιβάσετε τις παραμέτρους σας μέσα σε μια συνάρτηση. Μπορείτε να περάσετε όσες παραμέτρους θέλετε. Αυτές οι παράμετροι λειτουργούν σαν μεταβλητές μέσα στη συνάρτησή σας.

Το παρακάτω παράδειγμα παίρνει δύο ακέραιες παραμέτρους και τις προσθέτει μαζί και στη συνέχεια τις εκτυπώνει: 

<html>
   <head>
      <title>Writing PHP Function with Parameters</title>
   </head>
   <body>
      <?php
         function addFunction($num1, $num2) {
            $sum = $num1 + $num2;
            echo “Sum of the two numbers is : $sum”;
         }
         addFunction(10, 20);
      ?>
   </body>
</html>

Αυτό θα εμφανίσει το ακόλουθο αποτέλεσμα:

Sum of the two numbers is : 30

 Περνώντας τα ορίσματα με αναφορά

Είναι δυνατό να μεταβιβαστούν ορίσματα σε συναρτήσεις – functions με αναφορά. Αυτό σημαίνει ότι μια αναφορά στη μεταβλητή χειρίζεται από τη συνάρτηση και όχι από ένα αντίγραφο της τιμής της μεταβλητής.

Οποιεσδήποτε αλλαγές γίνονται σε ένα όρισμα σε αυτές τις περιπτώσεις θα αλλάξουν την τιμή της αρχικής μεταβλητής. Μπορείτε να μεταφέρετε ένα όρισμα με αναφορά προσθέτοντας ένα (ampersand) & σύμβολο στο όνομα της μεταβλητής είτε στην κλήση συνάρτησης είτε στον ορισμό της συνάρτησης.

Το παρακάτω παράδειγμα απεικονίζει και τις δύο περιπτώσεις:

<html>
   <head>
      <title>Passing Argument by Reference</title>
   </head>
   <body>
      <?php
         function addFive($num) {
            $num += 5;
         }
         function addSix(&$num) {
            $num += 6;
         }
         $orignum = 10;
         addFive( $orignum );
         echo “Original Value is $orignum<br />”;
         addSix( $orignum );
         echo “Original Value is $orignum<br />”;
      ?>
   </body>
</html>

Αυτό θα εμφανίσει το ακόλουθο αποτέλεσμα:

Original Value is 10
Original Value is 16

Οι συναρτήσεις επιστρέφουν τιμή

Μια συνάρτηση μπορεί να επιστρέψει μια τιμή χρησιμοποιώντας τη δήλωση return σε συνδυασμό με μια τιμή ή ένα αντικείμενο. Το return σταματά την εκτέλεση της συνάρτησης και στέλνει την τιμή πίσω στον κώδικα κλήσης.

Μπορείτε να επιστρέψετε περισσότερες από μία τιμές από μια συνάρτηση χρησιμοποιώντας return array(1,2,3,4).

Το παρακάτω παράδειγμα παίρνει δύο ακέραιες παραμέτρους και τις προσθέτει μαζί και στη συνέχεια επιστρέφει το άθροισμά τους στο καλούν πρόγραμμα. Σημειώστε ότι η λέξη-κλειδί return  χρησιμοποιείται για την επιστροφή μιας τιμής από μια συνάρτηση.

<html>
   <head>
      <title>Writing PHP Function which returns value</title>
   </head>
   <body>
      <?php
         function addFunction($num1, $num2) {
            $sum = $num1 + $num2;
            return $sum;
         }
         $return_value = addFunction(10, 20);
         echo “Returned value from the function : $return_value”;
      ?>
   </body>
</html>

Αυτό θα εμφανίσει το ακόλουθο αποτέλεσμα:

Returned value from the function : 30

php filesΟρισμός προεπιλεγμένων τιμών για παραμέτρους συνάρτησης

Μπορείτε να ορίσετε μια παράμετρο ώστε να έχει μια προεπιλεγμένη τιμή εάν ο καλών της συνάρτησης δεν την μεταβιβάσει.

Η παρακάτω συνάρτηση εκτυπώνει NULL σε περίπτωση που η χρήση δεν μεταβιβάσει καμία τιμή σε αυτήν τη συνάρτηση.

<html>
   <head>
      <title>Writing PHP Function which returns value</title>
   </head>
   <body>
      <?php
         function printMe($param = NULL) {
            print $param;
         }
         printMe(“This is test”);
         printMe();
      ?>
   </body>
</html>

Αυτό θα εμφανίσει το ακόλουθο αποτέλεσμα:

This is test

Κλήσεις δυναμικών συναρτήσεων

Είναι δυνατό να αντιστοιχίσετε ονόματα συναρτήσεων ως συμβολοσειρές σε μεταβλητές και στη συνέχεια να αντιμετωπίσετε αυτές τις μεταβλητές ακριβώς όπως θα κάνατε με το ίδιο το όνομα της συνάρτησης. Το παρακάτω παράδειγμα απεικονίζει αυτή τη συμπεριφορά.

<html>
   <head>
      <title>Dynamic Function Calls</title>
   </head>
   <body>
      <?php
         function sayHello() {
            echo “Hello<br />”;
         }
         $function_holder = “sayHello”;
         $function_holder();
      ?>
   </body>
</html>

Αυτό θα εμφανίσει το ακόλουθο αποτέλεσμα:

Hello

PHP functions

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την php στο σχετικό θεματικό τμήμα του blog μας που μπορείτε να δείτε εδώ.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την κατασκευή ιστοσελίδας παρακολουθήστε το σεμινάριο Web Design και άλλα σεμινάρια εξ αποστάσεως από το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων

Πηγή: tutorialspoint.com

 

Rate this post
Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

Must Read

spot_img